Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2BE-363 „Dėl tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022 rugsėjo 7
   LVS Info

Planuojamas tachografo kortelių išdavimo tvarkos pakeitimas. Kviečiame susipažinti su įsakymo projektu.

1.1. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Vairuotojo kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar pratęsiama tik tiems asmenims, kurie turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą (išskyrus vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tik AM, A1, A ir (ar) B1 kategorijų transporto priemones, ir kai asmuo turi tik tarptautinį vairuotojo pažymėjimą), kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ir jie gali tai įrodyti teisės aktuose nustatytais dokumentais. Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę.“;

1.2. pripažįstu netekusiu galios 16.3 papunktį;

1.3. pakeičiu 16.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„16.6. galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tam tikros kategorijos (išskyrus tik AM, A1, A ir (ar) B1 kategorijų) motorines transporto priemones, kai pareiškėjas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą; jei pareiškėjas turi Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, pakanka prašyme nurodyti vairuotojo pažymėjimo numerį; asmens duomenys, nurodyti vairuotojo pažymėjime ir pateiktame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente, turi sutapti; jeigu vairuotojo pažymėjime duomenys (vardas, pavardė, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumento išdavimo data ir galiojimo data) įrašyti ne lotyniškais simboliais ir šių duomenų neįmanoma identifikuoti, Administracijos darbuotojas, priimdamas prašymą, turi teisę pareikalauti vairuotojo pažymėjimo vertimo į lietuvių kalbą, patvirtinto jį išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu;“;

1.4. pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Prašymą pateikiant internetu, duomenys įrašomi atitinkamuose elektroninio prašymo langeliuose ir pridedamos ne Lietuvos Respublikoje išduotų ir Aprašo 16.2, 16.4, 16.6–16.8, 17.2–17.4, 18.2–18.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos (asmens tapatybės dokumentų ir vairuotojo pažymėjimo skaitmeninių vaizdų rinkmenose turi būti matomas tas dokumento puslapis, kuriame yra nuotrauka, gimimo data ir dokumento išdavimo data; šios rinkmenos turi būti pridėtos prašymą pateikiant elektroniniu būdu, nurodytu Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse). Administracija pasilieka teisę reikalauti kitų su prašymu pateikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenų.“;

1.5. pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

„42. Jeigu galiojanti tachografo kortelė blogai veikia, prarasta, pavogta ar joje pastebėta (-os) personalizavimo klaida (-os) (tachografo kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme), jos turėtojas apie tai nedelsdamas turi pateikti Administracijai raštišką pranešimą, nurodydamas tachografo kortelės gedimo, praradimo, vagystės vietą ir laiką ar personalizavimo klaidos (-ų) tachografo kortelėje pastebėjimo datą ir aplinkybes. Vairuotojo kortelės turėtojas, prieš pateikdamas arba teikdamas Administracijai prašymą pakeisti prarastą ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo kortelę, privalo oficialiu pranešimu informuoti Administraciją ir vairuotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės (jei tai kita valstybė narė) kompetentingą valdžios instituciją apie prarastą tachografo kortelę.“;

1.6. pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.7. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.8. pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

Administracijos direktorius

Skaitykite daugiau naujienų:

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams