Lietuvos vežėjų sąjungos įstatai

PRIIMTI LIETUVOS VEŽĖJŲ SĄJUNGOS STEIGIAMAJAME SUSIRINKIME
2015 m. Lapkričio mėn. 5 dieną

Dokumento tekstas Word formate

1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos vežėjų sąjunga – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma –asociacija, savanoriškumo principu jungiantis Lietuvos Respublikos juridinius ir fizinius asmenis, turinčius interesų transporto sektoriuje. Sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savo įstatais, konferencijos bei prezidiumo nutarimais.
1.2. Sąjunga yra juridinis asmuo nuo jos įregistravimo dienos, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Ji turi atsiskaitomąsias sąskaitas ir savarankišką balansą.
1.3. Sąjunga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Pagal savo prievoles Sąjunga atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.
1.4. Sąjunga turi teisę vykdyti įstatuose nurodytą ūkinę komercinę veiklą . Ji gauto pelno negali skirstyti savo nariams.
1.5. Sąjungos ūkiniai metai yra kalendoriniai metai. Pirmieji ūkiniai metai prasideda nuo Sąjungos įregistravimo dienos ir baigiasi 2015 m. gruodžio 31 dieną.
1.6. Sąjunga turi savo antspaudą, kuriame įrašytas jos pavadinimas: „Lietuvos vežėjų sąjunga“.
1.7. Sąjungos veiklos laikotarpis neribotas.
1.8. Sąjungos buveinė keičiama prezidiumo sprendimu .

2. SĄJUNGOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS BEI RŪŠYS

2.1. Sąjunga steigiama siekiant sudaryti jos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti savo veiklą.
2.2. Sąjungos veiklos tikslai, sritys bei rūšys yra susiję su Sąjungos narių veikla.
2.3. Sąjungos veiklos tikslai:
2.3.1. skatinti Lietuvos vežėjų konkurencingumą, konsultuoti Sąjungos narius, bendradarbiauti su valstybės institucijomis vežėjų profesinio ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais;
2.3.2. skatinti Sąjungos narių tarpusavio profesinį bendradarbiavimą, siekiant gerinti pervežimo ir su juo susijusių paslaugų kokybę, kelti darbuotojų kvalifikaciją, užmezgant tarptautinius ryšius;
2.3.3. ginti ir atstovauti Sąjungos narių interesus valstybės bei savivaldos institucijose ir kitose organizacijose;
2.3.4. skatinti vežėjų įmonių verslo plėtrą bei naujų darbo vietų kūrimą Lietuvoje;
2.4. Sąjungos veiklos sritys bei rūšys:
2.4.1. pervežimo verslo plėtros strateginių ilgalaikių bei vidutinės trukmės laikotarpio krypčių nustatymas;
2.4.2. Sąjungos narių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, modernių technologijų diegimas;
2.4.3. įstatymų bei kitų teisės aktų projektų bei savo vertinimų, pasiūlymų dėl svarstomų projektų Sąjungos nariams aktualiais klausimais teikimas, pasiūlymų dėl transporto verslo vystymo teikimas;
2.4.4. naujausios informacijos Sąjungos nariams apie pervežimo paslaugų vystymosi tendencijas, vežėjų veiklą užsienyje, bendradarbiavimą su panašiomis kitų valstybių ir tarptautinėmis organizacijomis teikimas;
2.4.5. vežėjų verslo praktikos, iškeltų problemų ir siūlymų apibendrinimas;
2.4.6. Sąjungos narių teikiamų paslaugų standartų, teikiamų paslaugų kokybės kontrolės mechanizmų rengimas.
2.4.7. informacijos Lietuvos ir užsienio verslininkams apie Lietuvos vežėjus ir jų veiklą teikimas;
2.4.8. pagalbos Sąjungos nariams užmezgant ryšius su kitų valstybių ir tarptautinėmis verslo organizacijomis, pervežimo įmonėmis, modernių transporto priemonių ir kitų pervežimo ir su juo susijusių paslaugų teikimui reikalingų priemonių gamintojais teikimas;
2.4.9. pervežimo verslo rėmimo programų rengimas;
2.4.10. konkrečių teisės aktų projektų rengimas, projektų kompetentingoms valstybės ir savivaldos institucijoms teikimas, išvadų apie svarstomus projektus rengimas;
2.4.11. Sąjungos narių darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursų inicijavimas, seminarų, ir konferencijų organizavimas, specialistų kvalifikacijos įvertinimas;
2.4.12. konsultacijų Sąjungos nariams diegiant paslaugų kokybės kontrolės sistemas bei saugumo priemones teikimas, konsultavimas valdymo, veiklos ir kitais klausimais;
2.4.13. informacinių leidinių leidimas.

3. SĄJUNGOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sąjunga gali turėti ir įgyti tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant tokiomis teisėmis:
3.1.1. turėti atsiskaitomąsias ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;
3.1.2. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
3.1.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
3.1.4. steigti juridinius asmenis ar tapti kitų juridinių asmenų dalyviu;
3.1.5. steigti visuomenės informavimo priemones;
3.1.6. jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;
3.1.7. dalyvauti dvišalėse bei trišalėse institucijose, įstatymų nustatyta tvarka sudaryti kolektyvines sutartis su darbuotojų atstovais;
3.1.8. stoti į tarptautines organizacijas;
3.1.9. steigti filialus ir atstovybes;
3.1.10. steigti fondus, gauti paramą, teikti labdarą bei paramą;
3.1.11. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Sąjungos tikslus ir uždavinius;
3.1.12. nustatyti teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
3.1.13. turėti ir kitokias, šiais įstatais nenustatytas, civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
3.2. Sąjunga užsiima tokia komercine–ūkine veikla:
3.2.1. organizuoja mokymą pervežimo organizavimo, valdymo, ekonomikos ir ekspedicijos klausimais;
3.2.2. atlieka transporto, pervežimo organizavimo, transporto infrastruktūros vystymo projektus, įmonių ekonominės ir ūkinės veiklos ekspertizes;
3.2.3. organizuoja ir atlieka mokslinius tyrimo darbus įvairiais transporto, ekspediciniais ir marketingo klausimais;
3.2.4. teikia konsultacines, tarpininkavimo ir agentavimo paslaugas;
3.2.5. organizuoja seminarus ir parodas;
3.2.6. vykdo įmonių valdymo sistemų kūrimo ir tobulinimo projektų ruošimą ir įgyvendinimą;

4. SĄJUNGOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Sąjungos nariais gali būti visų rūšių bei įvairių nuosavybės formų juridiniai asmenys ir veiksnūs, 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, turintys interesų transporto sektoriuje.
4.2. Sąjungos nariai gali būti: tikrieji nariai, asocijuoti nariai ir garbės nariai.
4.2.1. Tikraisiais nariais tampa steigėjai nuo Sąjungos įregistravimo juridinių asmenų registre. Tikraisiais nariais gali tapti asocijuoti nariai, išbuvę Sąjungos asocijuotais nariais ne mažiau kaip tris metus bei sumokėję nustatytą perėjimo mokestį.
4.2.2. Asocijuotais nariais gali būti asmenys, įstoję į Sąjungą po Sąjungos įregistravimo Juridinių asmenų registre.
4.2.3. Garbės nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, nusipelnę Lietuvos transportui ir/ar Lietuvos vežėjų sąjungai.
4.3. Nariai privalo laikytis Sąjungos įstatų bei Sąjungos organų sprendimų. Asmuo, veikęs ir/ar veikiantis prieš Sąjungos interesus, turėjęs ir/ar turintis priešiškų Sąjungos tikslams interesų, gali būti nepriimtas Sąjungos nariu ar pašalintas iš Sąjungos.
4.4. Sąjungos buveinėje, taip pat Sąjungos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Sąjungos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Sąjungos narys.
4.5. Sąjungos nariai turi teisę:
4.5.1. naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis;
4.5.2. naudotis Sąjungos sukaupta informacija;
4.5.3. dalyvauti Sąjungos rengiamuose seminaruose, parodose, suvažiavimuose;
4.5.4. teikti siūlymus dėl transporto verslo sąlygų gerinimo, dėl Sąjungos ir jos organų veiklos organizavimo.
4.5.5. susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą;
4.5.6. ginčyti teisme konferencijos, prezidiumo nutarimus ir generalinio sekretoriaus sprendimus;
4.5.7. bet kada išstoti iš Sąjungos, prieš tai su ja atsiskaičius. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Sąjungai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
4.5.8. kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose nustatytas teises.
4.5.9. Tikrieji Sąjungos nariai , be aukščiau išvardintų, turi teisę dalyvauti konferencijoje ir balsuoti, rinkti ir būti išrinktais į Sąjungos prezidiumą.
4.6. Jeigu nario teisės ar teisėti interesai asociacijoje yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti juos teisme.
4.7. Sąjungos nariai privalo:
4.7.1. laikytis Sąjungos įstatų;
4.7.2. laiku mokėti stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį;
4.7.3. laikytis Sąjungai, jos partneriams ir paslaugų bei prekių tiekėjams prisiimtų įsipareigojimų;
4.7.4. laikytis konferencijos ir valdymo organų priimtų sprendimų;
4.7.5. aktyviai dalyvauti sąjungos veikloje;
4.7.6. teikti sąjungai jos veiklai reikalingą informaciją.
4.7.7. pateikti Sąjungai savo adresą ir elektroninio pašto adresą, kuriais narys būtų pasiekiamas , o šiems duomenims pasikeitus – privalo nedelsiant pranešti Sąjungai.

5. NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA BEI SĄLYGOS

5.1. Sąjungos nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys, pripažįstantys Sąjungos įstatus ir sumokėję stojamąjį Sąjungos nario mokestį. Asmenys, norintys tapti Sąjungos nariais, turi kreiptis į Sąjungos prezidiumą su prašymu Prašymai svarstomi eiliniame Sąjungos prezidiumo posėdyje. Stojantieji į Sąjungos narius priimami prezidiumo sprendimu. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Nariu tampama sumokėjus stojamąjį mokestį ir asmenį įrašius į narių sąrašą.
5.2. Nesumokėjus stojamojo mokesčio per dešimt dienų nuo pranešimo apie prezidiumo sprendimą dėl asmens priėmimo į Sąjungos narius išsiuntimo dienos, šis prezidiumo sprendimas netenka galios.
5.3. Garbės nariu asmenį kviečia tapti prezidiumas konferencijos, prezidiumo narių, atskirų asociacijos narių siūlymu. Asmeniui sutikus tapti Sąjungos garbės nariu, į garbės narius asmuo priimamas prezidiumo sprendimu.
5.4. Narystė Sąjungoje gali būti perduodama prezidiumo sprendimu šiais atvejais:
5.4.1. Jei fizinis asmuo, esantis Sąjungos nariu, tampa juridinio asmens dalyviu, tai narystė Sąjungoje gali būti perduodama tam juridiniam asmeniui;
5.4.2. Sąjungos nario – juridinio asmens narystė gali būti perduodama vienam iš jos dalyvių – fiziniam asmeniui;
5.4.3. Sąjungos nario – juridinio asmens narystė, vienam iš jo dalyvių tapus kito juridinio asmens dalyviu , gali būti perduodama pastarajam juridiniam asmeniui.
5.5. Sąjungos narys turi teisę išstoti iš Sąjungos pateikęs raštišką prašymą Sąjungos prezidiumui. Sąjungos prezidiumas privalo šį prašymą svarstyti artimiausiame prezidiumo posėdyje ir priimti sprendimą. Sąjungos nariui išstojus iš Sąjungos, nario mokesčiai ar kitaip Sąjungai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Buvęs Sąjungos narys išbraukiamas iš Sąjungos narių sąrašų. Nuo prašymo įteikimo momento narys netenka teisės naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis ir naudotis lengvatomis, o jo atstovai Sąjungoje netenka įgaliojimų.
5.6. Sąjungos narys gali būti pašalintas iš Sąjungos Prezidiumo sprendimu už elgesį, žeminantį Sąjungos nario vardą, už šių įstatų nesilaikymą, konferencijos ir valdymo organų sprendimų nevykdymą, už nario pareigų nevykdymą, taip pat gali būti pašalintas, jei nario veikla ir tikslai prieštarauja Sąjungos tikslams. Narys netenka teisės naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis ir naudotis lengvatomis, o jo atstovai Sąjungoje netenka įgaliojimų nuo prezidiumo sprendimo pašalinti narį priėmimo momento.
5.7. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką nustato konferencija.

6. SĄJUNGOS ORGANAI

6.1. Aukščiausias Sąjungos organas yra Konferencija. Sąjungoje sudaromas kolegialus valdymo organas – prezidiumas, bei vienasmenis valdymo organas – generalinis sekretorius.

7. KONFERENCIJA

7.1. Konferencija yra Aukščiausias Sąjungos organas. Konferencijoje dalyvauja ir balsavimo teisę turi tik tikrieji nariai.
7.2. Konferencijos kompetencijai priklauso:
7.2.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus;
7.2.2. nustatyti Sąjungos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
7.2.3. rinkti ir atšaukti prezidiumo narius ir revizorių/ revizijos komisijos narius;
7.2.4. nustatyti stojamųjų įnašų, narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką;
7.2.5. nustatyti prezidento, viceprezidentų, prezidiumo narių darbo užmokesčio dydį ir mokėjimo tvarką, jeigu toks mokamas;
7.2.6. priimti nutarimą dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
7.2.7. tvirtinti Sąjungos einamųjų metų biudžetą;
7.2.8. tvirtinti Sąjungos metinę finansinę atskaitomybę;
7.2.9. spręsti kitus įstatymuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
7.3. Konferencija turi būti šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo atitinkamų kalendorinių metų pabaigos. Konferenciją šaukia Prezidiumas. Apie šaukiamą konferenciją Sąjungos tikriesiems nariams pranešama ne vėliau, kaip prieš penkias darbo dienas iki konferencijos;
7.4. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Sąjungos tikrųjų narių. Konferencijos nutarimas, (išskyrus šiame straipsnyje žemiau nurodytus klausimus) laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Nutarimams dėl įstatų priėmimo, keitimo ir papildymo, taip pat dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu bei Sąjungos filialų steigimo, priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių konferencijoje tikrųjų narių balsų.
7.5. Konferencija gali būti šaukiama teismo sprendimu, jei ji nebuvo sušaukta Sąjungos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys ar valdymo organas.
7.6. Konferencijoje tikrieji sąjungos nariai atstovaujami laikantis įstatymų reikalavimų.
7.7. Konferencijai pirmininkauja prezidentas.
7.8. Jeigu konferencijoje nėra kvorumo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį turi būti sušaukta pakartotinė konferencija, kuri turi teisę priimti nutarimus neįvykusios konferencijos darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių tikrųjų narių skaičiaus.

8. SĄJUNGOS PREZIDIUMAS

8.1. Sąjungos veiklai laikotarpiu tarp konferencijų vadovauja kolegialus valdymo organas prezidiumas, kurį iš tikrųjų narių tarpo renka konferencija keturiems metams. Prezidiumas sudaromas iš penkių narių. Prezidiumo nariais gali būti fiziniai asmenys ir tikrųjų narių juridinių asmenų atstovai – dalyviai ar vadovai. Prezidiumui vadovauja prezidentas.
8.2. Prezidiumo įgaliojimai:
8.2.1. šaukia konferencijas;
8.2.2. iš savo narių tarpo atviru balsavimu išsirenka prezidentą ir viceprezidentus;
8.2.3. teikia konferencijai tvirtinti Sąjungos biudžetą;
8.2.4. tvirtina veiklos planus;
8.2.5. spręsti dėl Sąjungos nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo;
8.2.6. spręsti dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, steigti filialus, atstovybes;
8.2.7. steigia laikinas ir nuolat veikiančias komisijas klausimams, susijusiems su sąjungos veikla, nagrinėti;
8.2.8. skiria Sąjungos administracijos vadovą – generalinį sekretorių ir finansininką ir nustato jų pareiginius atlyginimus.
8.2.9. sprendžia priėmimo į Sąjungos narius, pašalinimo iš Sąjungos narių klausimus, nagrinėja narių prašymus išstoti iš Sąjungos;
8.2.10. tvirtina revizoriaus (auditoriaus) ataskaitą.
8.3. Prezidentas organizuoja prezidiumo darbą ir jam vadovauja, rengia ir pateikia konferencijai Sąjungos veiklos ataskaitą, pasirašo dabo sutartį, jeigu tokia sudaroma, su generaliniu sekretorium.
8.4. Viceprezidentai, nesant prezidento, atlieka jo funkcijas. Prezidiumas nustato konkrečią veiklos sritį ir suformuoja veiklos užduotis kiekvienam viceprezidentui. Viceprezidentų skaičių nustato prezidiumas.
8.5. Prezidiumas privalo laiku sušaukti konferencijas, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti Sąjungos nariams Sąjungos metinę veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
8.6. Prezidiumo posėdžiai šaukiami reikalui esant, bet ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 prezidiumo narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių prezidiumonarių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia prezidento balsas.
8.7. Prezidiumo posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja prezidentas arba jo pavedimu – viceprezidentas. Prezidiumo posėdis taip pat gali būti sušauktas esant reikalui, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip trys prezidiumo nariai.
8.8. Esant reikalui, gali būti organizuojamas virtualus prezidiumo posėdis, kuriame prezidiumo nariai savo nuomonę svarstomais klausimais galėtų pareikšti elektroniniu paštu ar naudojantis kitomis nuotolinių konferencijų rengimo technologijomis.
8.9. Prezidiumas gali kviesti į prezidiumo posėdį generalinį sekretorių.
8.10. Prezidiumo narys gali atsistatydinti kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs prezidiumą. Prezidiumo narys netenka savo įgaliojimų, jei jis nutraukia darbo ar turtinius santykius su juridiniu asmeniu–Sąjungos nariu, arba juridinis asmuo, kurį atstovavo išrinktasis į prezidiumą, praranda narystę asociacijoje. Prezidiumo narys, nesibaigus jo kadencijai, gali būti atšauktas tikrųjų narių iniciatyva konferencijoje.
8.11. Prezidiumo nariui atsistatydinus ar netekus įgaliojimų, vietoje jo artimiausioje konferencijoje likusiam prezidiumo kadencijos laikui renkamas kitas prezidiumo narys. Prezidiumo narį atšaukus, toje pačioje konferencijoje likusiam prezidiumo kadencijos laikui vietoje jo renkamas kitas prezidiumo narys.

9. ADMINISTRACIJA

9.1. Sąjungos veiklą organizuoja ir vykdo administracija.
9.2. Sąjunga turi administracijos vadovą – generalinį sekretorių (vienasmenį valdymo organą) ir finansininką (buhalterį). Vienam asmeniui abejas pareigas eiti draudžiama.
9.3. Generalinį sekretorių skiria prezidiumas bet kurio prezidiumo nario siūlymu. Generalinio sekretoriaus darbo užmokestį, jeigu toks mokamas, nustato prezidiumas. Darbo sutartį, jeigu tokia sudaroma, su generaliniu sekretoriumi sudaro prezidentas. Generalinis sekretorius gali būti skiriamas iš prezidiumo narių tarpo.
9.4. Generalinio sekretoriaus įgaliojimai:
9.4.1. vadovauja administracijai;
9.4.2. Sąjungos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Sąjungai visose įstaigose, organizacijose , įmonėse bei teisėsaugos institucijose, tame tarpe ir teisme;
9.4.3. priima ir atleidžia iš darbo administracijos darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus.
9.4.4. atidaro ir uždaro Sąjungos sąskaitas bankų įstaigose;
9.4.5. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos darbą, Sąjungos ūkinę veiklą; tvarko Sąjungos narių sąrašą;
9.4.6.
9.4.7. teikia konferencijai ir Prezidiumui pasiūlymus dėl Sąjungos veiklos;
9.4.8. atsako už tinkamą apskaitos tvarkymą;
9.4.9. kontroliuoja, kaip Sąjungos nariai laikosi Sąjungai prisiimtų finansinių įsipareigojimų
9.4.10. vykdo kitas funkcijas, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus priskiriamos vienasmenio valdymo organo kompetencijai ir neprieštarauja šiems įstatams ar Prezidiumo sprendimams.
9.5. Generalinis sekretorius skiriamas prezidiumo kadencijos laikui ir eina pareigas iki prezidiumo kadencijos pabaigos. Naujam prezidiumui pradėjus eiti pareigas,jeigu iš karto nepaskiriamas kitas generalinis sekretorius, tuo metu einančiam pareigas generaliniam sekretoriui pavedama laikinai eiti pareigas iki paskyrimo naujai kadencijai arba kito generalinio sekretoriaus paskyrimo.

10. TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI BEI LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

10.1. Sąjungai nuosavybės teise gali priklausyti vertybiniai popieriai, pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šio straipsnio antrojoje dalyje nustatytų šaltinių lėšų.
10.2. Sąjungos pajamų šaltiniai:
10.2.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai bei tiksliniai įnašai;
10.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
10.2.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
10.2.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Sąjungai;
10.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas, dividendai;
10.2.6. pajamos gautos už parduotą turtą, teikiamas paslaugas ir vežėjų aprūpinimą reikalinga dokumentacija;
10.2.7. lėšos gautos kaip labdara ar parama;
10.2.8. Sąjungos pajamos, gautos iš komercinės–ūkinės veiklos.
10.3. Sąjunga gautas lėšas naudoja:
10.3.1. Sąjungos įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti;
10.3.2. Sąjungos veiklos sritims bei rūšims įgyvendinti ir plėtoti;
10.3.3. ūkinei komercinei veiklai plėtoti;
10.3.4. renginiams finansuoti;
10.3.5. organizaciniams reikalams;
10.3.6. administravimo išlaidoms;
10.3.7. labdarai ir paramai teikti.

11. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

11.1. Sąjunga privalo periodiškai vykdyti veiklos kontrolę. Tai turi atlikti revizorius (auditorius), kurį renka konferencija keturiems metams. Revizoriumi negali būti Sąjungos Prezidiumo narys bei Sąjungos administracijos darbuotojas.
11.2. Revizorius (auditorius) atlieka Sąjungos veiklos kontrolę. Revizorius (auditorius) privalo:
11.2.1. tikrinti Sąjungos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
11.2.2. Konferencijos ar prezidiumo pavedimu atlikti Sąjungos finansinius buhalterinius patikrinimus;
11.2.3. Artimiausioje konferencijoje arba prezidiumo posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
11.2.4. Konferencijoje pateikti Sąjungos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
11.2.5. Sąjungos administracija ir prezidiumas privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
11.3. Revizorius (auditorius) įstatymų nustatyta tvarka atsako už Sąjungos veiklos trūkumų nuslėpimą.
11.4. Revizoriui atsistatydinus, vietoje jo artimiausioje konferencijoje likusiam prezidiumo kadencijos laikui renkamas kitas revizorius.

12. SPRENDIMŲ DĖL SĄJUNGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

12.1. Sąjunga turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Sąjunga už filialo ar atstovybės prievoles atsako visu savo turtu. Sąjungos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
12.2. Nutarimą dėl Sąjungos filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo priima Sąjungos prezidiumas. Sąjungos filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina prezidiumas. Prezidiumas skiria ir atšaukia filialo valdymo organų narius, priima kitus sprendimus dėl filialų ir atstovybių veiklos.

13. REORGANIZAVIMAS

13.1. Sąjunga gali būti reorganizuota konferencijos nutarimu. Sąjungą galima reorganizuoti įstatymų numatytais būdais ir tvarka.
13.2. Reorganizuojant Sąjungą būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki konferencijos , kuriame numatyta svarstyti Sąjungos reorganizavimą, turi pateikti revizorius (auditorius).
13.3. Reorganizuotos Sąjungos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios Sąjungos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato konferencija.
13.4. Reorganizuota Sąjunga registruojama įstatymų nustatyta tvarka.

14. LIKVIDAVIMAS

14.1. Sąjungos likvidavimo pagrindas gali būti:
14.1.1. kongreso nutarimas;
14.1.2. faktas, kad liko mažiau negu 3 Sąjungos nariai;
14.1.3. teismo sprendimas likviduoti Sąjungą už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus;
14.1.4. kiti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyti atvejai.
14.2. Kongresas ar institucija, nusprendusi likviduoti Sąjungą, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus likvidatorių, Sąjunga įgyja likviduojamos Sąjungos statusą: valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti Sąjungą, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
14.3. Sąjungą likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti Sąjungą, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.
14.4. Likęs Sąjungos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Sąjungos narių reikalavimus dėl Sąjungos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Sąjungos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato kongresas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Sąjungą.

15. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

15.1. Visi Sąjungos pranešimai (išskyrus tuos, kuriuos pagal galiojančius įstatymus privaloma skelbti viešai ) išsiunčiami nariams paskutiniu Sąjungai žinomu ir naudojamu nario elektroninio pašto adresu ir skelbiami Sąjungos internetiniame puslapyje.
15.2. Pranešimai apie Sąjungos reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą, taip pat visi kiti skelbimai ir pranešimai, kurie, vadovaujantis teisės aktais, turi būti skelbiami viešai, skelbiami teisės aktuose nurodytais terminais Sąjungos internetiniame puslapyje vieną kartą bei Juridinių asmenų registro leidžiamame elktroniniame leidinyje “Juridinių asmenų vieši pranešimai” .Už pranešimų paskelbimą viešai atsakingas Sąjungos generalinis sekretorius.
15.3. Pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo, nutarimo ar kito dokumento priėmimo dienos.

Lietuvos vežėjų sąjungos
Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo Sigitas Žilius

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams