ERASMUS projektai
2022 rugpjūčio 20
   LVS Info

ERASMUS: Transporto sektoriaus specialistų darbinėje veikloje įgyjamų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo posistemės sukūrimas

Projekto pavadinimas: Transporto sektoriaus specialistų darbinėje veikloje įgyjamų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo posistemės sukūrimas
angl. Development of a Subsystem for the Assessment and Recognition of Qualifications Acquired in the Work of Specialists in the Transport Sector
Projekto numeris Nr. 2021-1-LT01-KA220-VET-000032965
Projekto pradžia 2021m. gruodžio 1 d.
Trukmė 18 mėnesių
Projekto pabaiga 2023 m. gegužės 31 d.
Projekto partneriai Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC) (Lietuva)
Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) (Lietuva)
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC) (Lietuva)
Nodibinājums „Smart Minds” (NSM) (Latvija)
Fundacja Centrum Umiejętnosci Praktycznych (FCUP) (Lenkija)
INERCIA DIGITAL SL (ID_SL) (Ispanija)
Projekto tikslas Sukurti galimybę nustatyti, įvertinti ir pripažinti darbinėje veikloje asmens įgytas kompetencijas / kvalifikaciją (DVĮK)
R1 – Parengta darbinėje veikloje įgytų kompetencijų nustatymo, vertinimo ir pripažinimo metodika
(Atsakingas partneris – VJDRMC)

pradžia: 2021m. gruodis
pabaiga: 2022 m. vasaris Rezultatas Nr. 1 – parengta darbinėje veikloje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika (anglų kalba)
(laikotarpis: 2021 m. gruodžio 1 d. – 2022 m. vasario 28 d.)

Darbinėje veikloje įgytų kompetencijų / kvalifikacijų (DVĮK) vertinimo metodikos privalomosios dalys yra šios:
1. DVĮK vertinimo nuostatos ir tikslas.
2. DVĮK vertinimo principai.
3. DVĮK vertinimo sąlygos.
4. DVĮK vertinimo procesas.
5. DVĮK vertinimo turinys ir metodai.
6. DVĮK vertinimo procedūros kokybės užtikrinimas.

DVĮK vertinimo metodika turėtų išsamiai ir nuosekliai aprašyti visus vertinimo proceso etapus (išskirdama ir paaiškindama kiekvieno etapo veiksmus):
1. pasirengimas vertinimui – informavimas ir konsultavimas;
2. įvertinimas;
3. sprendimų priėmimas;
4. karjeros konsultavimas.

DVĮK vertinimo metodikos kūrėjai turėtų pateikti kontrolinių priemonių sąrašą, skirtą periodiškai įvertinti vertinimo procedūros kokybę, peržiūrint:
– DVĮK vertinimo tikslą;
– DVĮK vertinimo principus;
– DVĮK vertinimo sąlygas;
– DVĮK vertinimo procesą;
– DVĮK vertinimo turinį ir metodus.

Nors numatoma, kad DVĮK pripažinimą gali atlikti pačios įmonės arba su jomis susiję subjektai, būtina apsvarstyti ir nurodyti, ar ir kokie gali būti apribojimai DVĮK vertinimui ir pripažinimui konkrečiame ūkio sektoriuje.

R2 – parengti Transporto sektoriuje darbinėje veikloje įgyjamų kompetencijų / kvalifkacijų aprašai
(atsakingas partneris – VJDRMC)

pradžia – 2022 m. sausis
pabaiga – 2022 m. rugsėjis Rezultatas Nr. 2. – Parengtas 1 transporto sektoriuje darbinėje veikloje įgytų kompetencijų / kvalifikacijų aprašų rinkinys, apimantis ne mažiau kaip 5
profesijas: tolimųjų reisų vairuotojas, ekspeditorius, logistikos specialistas, sandėlio darbuotojas, muitinės tarpininkas (anglų kalba)
(laikotarpis: 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. rugsėjo 30 d.)

Pagrindiniai žingsniai rengiant DVĮK aprašymus:
1. Informacijos apie darbuotojų profesinę veiklą rinkimas. Informacijai rinkti gali būti naudojami šie metodai: dokumentų analizė; darbuotojų užduočių vykdymo stebėjimas; individualūs pokalbiai su darbuotojais ir jų vadovais arba grupiniai pokalbiai; darbuotojų apklausa naudojant anketą; pokalbiai su klientais apie sektoriaus darbuotojų kompetencijas.
2. Surinkus informaciją pradedamas pildyti DVĮK kvalifikacijų aprašas, nustatoma kvalifikacijų / kompetencijų hierarchinė struktūra, apibendrinamos veiklos sritys, funkcijos / kompetencijos arba atskiri jų elementai (žinios, gebėjimai, nuostatos), ir t.t.
3. Paskutiniame etape pagal pasirinktą DVĮK aprašo formą pildoma informacija apie kvalifikacijos pavadinimą, nustatomos ir formuluojamos kompetencijos ar jų atitikmenys, detalizuojami jų elementai, pildoma kita informacija.

Formuluojant DVĮK aprašą, būtina numatyti arba bent jau atsižvelgti į šias kiekvienos kvalifikacijos charakteristikas:
– kvalifikacijos pavadinimas;
– šalies ūkio sektorius, pareigos;
– kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę kvalifikacijų sąrangą;
– kvalifikacijos aprašymas (kompetencijų, žinių, įgūdžių, nuostatų sąrašas);
– reikalavimai kvalifikacijai įgyti (jei yra, reikalavimai turimam išsilavinimui ir/ar mokymui, profesinė patirtis, kompetencijos ir kt.);
– kvalifikacijos įgijimo būdai;
– kvalifikaciją sudarančių kompetencijų vertinimo kriterijai (pvz., kvalifikacijos įgijimą iliustruojantys teiginiai);
– kvalifikaciją sudarančių kompetencijų vertinimo metodai;
– karjeros galimybes kvalifikuotam asmeniui.
R3 – parengta darbinėje veikloje įgyjamų kompetencijų vertinimo tvarka / procedūrų vadovas ir vertinimo priemonės
(atsakingas partneris – KPMPC)

pradžia – 2022 m. spalis
pabaiga – 2023 m. balandis Rezultatas Nr. 3 – Parengta mokomoji medžiaga (taip pat egzaminų užduotys), skirta transporto sektoriaus specialistų darbinėje veikloje įgyjamoms kompetencijoms įvertinti ir pripažinti.
– 3.1. pilotuojant mokymo medžiagą bus apmokyti 12-ka darbinėje veikloje įgytas kompetencijas vertinsiančių vertintojų (3 LT, 3 LV, 3 PL, 3 ESP),
– 3.2. pilotuojant sukurtą posistemę bus atliktas 20-ties transporto sektoriaus darbuotojų (5 LT, 5 LV, 5 PL, 5 ESP) darbinėje veikloje įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas.
(laikotarpis: 2022 m. spalio 1 d. – 2023 m. balandžio 30 d.)

Rengiant mokymo medžiagą (įskaitant vertinimo mokymo medžiagą, vertinimo priemones, vertinimo testus-užduotis, vertinimo praktikos / procedūrų vadovą – rekomendacijas) DVĮK vertintojams būtina numatyti ir pateikti rekomenduojamus vertinimo metodus bei aiškiai pagrįsti jų loginį pasirinkimą, pagrįstą formaliai apibrėžta ir sutarta kompetencijos samprata. Vertinimo metodai turi būti parinkti taip, kad identifikuotų žinių, bendrųjų ir praktinių įgūdžių bei vertybių raišką darbuotojo kasdienėje darbinėje veikloje, elgesyje ir darbo rezultatuose. Tai yra kompetencijos (žinių, gebėjimų, įgūdžių ir vertybių) raiškos įrodymai, renkami stebint ir analizuojant asmens darbą, profesinį elgesį ir konkrečius darbo rezultatus. Įvairių kompetencijų vertinimo metodų parinkimas užtikrina kompetencijos raiškos identifikavimą praktikoje.

Pagrindiniai naudojami vertinimo metodai:
– profesinės veiklos portfelio analizė,
– formalus žinių patikrinimas,
– modeliavimo užduotys (modeliavimas),
– veiklos stebėjimas,
– interviu, apklausa (į veiklą orientuotas interviu / profesinė diskusija),
– kolegų atsiliepimai ir kt.

Vertinimo mokymo medžiagos rengimo procesas susideda iš trijų dalių:
1. vertinimo medžiagos parengimo;
2. vertintojų pilotinio mokymo*;
3. bandomojo vertinimo** atlikimo.

Paskutiniai du žingsniai bus reikalingi, norint išbandyti vertinimo mokymo medžiagą bei surinkti informaciją apie jos draugiškumą besimokančiajam ir pritaikymo praktikoje galimybę.

* Pilotiniai DVĮK vertintojų mokymai vyks nuotoliniu būdu naudojant MS TEAMS arba ZOOM platformą.
** Kadangi planuojama parengti ne mažiau kaip penkis DVĮK profilius (tolimųjų reisų vairuotojas, ekspeditorius, logistikos specialistas, sandėlio darbuotojas, muitinės tarpininkas), planuojant pilotinį vertinimą kiekvienoje šalyje (LT , LV, PL, ESP) bus atrinkta po vieną kiekvienos profesijos atstovą. Tokiu būdu kiekvienoje projekto šalyje bus įvertintas vienas profesijos, kuriai bus parengtas DVĮK aprašas (žr. R2), atstovas.
PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAI 2021 m. gruodis (VJDRMC, Lietuva)
2022 m. balandis (Fundacja Centrum Umiejętnosci Praktycznych, Lenkija)
2022 m. rugsėjis (Inercia Digital, Ispanija)
PROJEKTO SKLAIDOS RENGINIAI IR PRIEMONĖS
– 4 apskritojo stalo diskusijos LT, LV, PL ir ESP;
– 8 straipsniai LT (2), LV (2), PL (2) ir ESP (2);
– 6 partnerių interneto svetainėse informacija bus skelbiama projekto pradžioje, po kiekvieno susitikimo, pasiekus užsibrėžtą rezultatą, po apskritojo stalo susitikimo su svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis ir pan.;
– įvairūs susitikimai, apskritojo stalo diskusijos su verslo įmonėmis ir kitomis suinteresuotomis šalimis informacijai apie projekto rezultatus perduoti (bent 4 susitikimai kiekvienoje iš 4 projekto šalių);
– išoriniai renginiai, mugės, tikslinės televizijos laidos (ne mažiau kaip 4 atvejai per metus kiekvienoje iš 4 projekto partnerių šalių);
– DVĮK vertintojų mokymo renginiai (mažiausiai 3 mokymo renginiai per metus kiekvienoje iš 4 projekto partnerių šalių);
– projekto pabaigos konferencija Lietuvoje (į renginį bus pakviesta apie 60 konferencijos dalyvių iš Lietuvos Prezidentūros, Seimo, ministerijų ir joms pavaldžių valstybės institucijų, verslo konfederacijų ir asociacijų; taip pat bus pakviestos ne mažiau kaip 2 nacionalinės televizijos ir 2 internetiniai naujienų portalai)
Projekto pabaigos konferencija 2023 m. gegužės 19 d. (Lietuva)

Skaitykite daugiau naujienų:

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams